การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่น บูรณาการสะเต็มศึกษาและแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ - สกุล : นางศิริลดา เปียงชมภู
หลักสูตร : การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่น บูรณาการสะเต็มศึกษาและแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้จัด : หน่วยพัฒนาครู บริษัท อมร 8558 พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมทางการศึกษา จำกัด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 624182015
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 28 มิถุนายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 28 มิถุนายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :