การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน
ชื่อ - สกุล : น.ส.ภรปริญญา เพชรสุภา
หลักสูตร : การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน
ผู้จัด : คุรุสภา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 6391811001
ชั่วโมงอบรม : 12
ปีการศึกษา : 2563
วันที่เริ่ม : 23 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 24 มีนาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :