การจัดการเรียนกานสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์1และการสร้างห้องเรียนออนไลน์2
ชื่อ - สกุล : น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์
หลักสูตร : การจัดการเรียนกานสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์1และการสร้างห้องเรียนออนไลน์2
ผู้จัด : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 2
ชั่วโมงอบรม : 8
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 18 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 18 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :