การจัดการเรียนกานสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครรงงานเป็นฐาน
ชื่อ - สกุล : น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์
หลักสูตร : การจัดการเรียนกานสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครรงงานเป็นฐาน
ผู้จัด : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 3
ชั่วโมงอบรม : 8
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 19 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 19 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :