การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
ชื่อ - สกุล : นายนิวัฒน์ พันน้อย
หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
ผู้จัด : สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 613021003
ชั่วโมงอบรม : 12
ปีการศึกษา : 2561
วันที่เริ่ม : 18 สิงหาคม 2561
วันที่สิ้นสุด : 19 สิงหาคม 2561
เอกสาร/หลักฐาน :