การฝึกอบรมหลักสูตรค่าย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์
ชื่อ - สกุล : นายนิวัฒน์ พันน้อย
หลักสูตร : การฝึกอบรมหลักสูตรค่าย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์
ผู้จัด : โครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 62023
ชั่วโมงอบรม : 86
ปีการศึกษา : 2562
วันที่เริ่ม : 14 กรกฎาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 13 สิงหาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :