7 อุปนิสัยสำหรับการศึกษา (The 7 habits for Teacher)
ชื่อ - สกุล : นายนิวัฒน์ พันน้อย
หลักสูตร : 7 อุปนิสัยสำหรับการศึกษา (The 7 habits for Teacher)
ผู้จัด : บริษัท PacRim Group จำกัด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 60992145
ชั่วโมงอบรม : 12
ปีการศึกษา : 2560
วันที่เริ่ม : 26 สิงหาคม 2560
วันที่สิ้นสุด : 27 สิงหาคม 2560
เอกสาร/หลักฐาน :