หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ชื่อ - สกุล : นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์
หลักสูตร : หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 60237
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2563
วันที่เริ่ม : 8 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :