หลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพสวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
ชื่อ - สกุล : นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์
หลักสูตร : หลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพสวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , มูลนิธิแพธทูเฮลท์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 159598
ชั่วโมงอบรม : 22
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 7 มิถุนายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 25 มิถุนายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :