โครงการ Food Good For All กินดี-อยู่ดี อบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการเบียดเบียนสุขภาพจากพืช
ชื่อ - สกุล : นางรัตนา วรินทร์
หลักสูตร : โครงการ Food Good For All กินดี-อยู่ดี อบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการเบียดเบียนสุขภาพจากพืช
ผู้จัด : สพฐ.ร่วมกับบริษัทคะตะลิสต์จำกัด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 64101
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 17 กรกฎาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 17 กรกฎาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :