อบรมออนไลน์ครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
ชื่อ - สกุล : นายอภิราม งานชูกิจ
หลักสูตร : อบรมออนไลน์ครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 100120211
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 1 เมษายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 7 มิถุนายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :