การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการด้านข้อมูลการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยระบบอิเล็คทรอนิกส์
ชื่อ - สกุล : นางรัตนา วรินทร์
หลักสูตร : การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการด้านข้อมูลการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยระบบอิเล็คทรอนิกส์
ผู้จัด : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 62121
ชั่วโมงอบรม : 15
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 16 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :