หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โดยการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน
ชื่อ - สกุล : น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง
หลักสูตร : หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โดยการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : -1
ชั่วโมงอบรม : 24
ปีการศึกษา : 2562
วันที่เริ่ม : 17 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 20 พฤษภาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :