การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-3
ชื่อ - สกุล : นางรัตนา วรินทร์
หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-3
ผู้จัด : สพฐ. และ สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 63025
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 30 เมษายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 3 เมษายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :