หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โดยการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ลื่นไถลก็ไม่กลัว
ชื่อ - สกุล : น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง
หลักสูตร : หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โดยการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ลื่นไถลก็ไม่กลัว
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 2
ชั่วโมงอบรม : 18
ปีการศึกษา : 2562
วันที่เริ่ม : 9 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 11 พฤษภาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :