หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8)
ชื่อ - สกุล : น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง
หลักสูตร : หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8)
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 3
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2563
วันที่เริ่ม : 17 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 17 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :