หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูประถมศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางนภาพร วรรณภพ
หลักสูตร : หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูประถมศึกษา
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 64099
ชั่วโมงอบรม : 9
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 21 มกราคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 21 มกราคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :