เงินทองต้องวางแผน
ชื่อ - สกุล : นางนภาพร วรรณภพ
หลักสูตร : เงินทองต้องวางแผน
ผู้จัด : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 64108
ชั่วโมงอบรม : 2
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 30 มกราคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 30 มกราคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :