อบรม​ออนไลน์​การจัดการ​เ​รี​ยนรู้วิทยา​การคำนวณ​สำหรับ​ครู​มัธยม​ศึก​ษาปีที่​4-6
ชื่อ - สกุล : นายอรรณพ สิทธิสาร
หลักสูตร : อบรม​ออนไลน์​การจัดการ​เ​รี​ยนรู้วิทยา​การคำนวณ​สำหรับ​ครู​มัธยม​ศึก​ษาปีที่​4-6
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ร่วมกับสถาบัน​ส่งเสริม​การ​สอน​วิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 63026
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 30 มกราคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 2 มีนาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :