การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่4-6
ชื่อ - สกุล : นางรัตนา วรินทร์
หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่4-6
ผู้จัด : สพฐ. และ สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 63020
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2563
วันที่เริ่ม : 19 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 26 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :