การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 63026
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 28 มกราคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 31 มกราคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :