อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางรัตนา วรินทร์
หลักสูตร : อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา
ผู้จัด : สพฐ. ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 62037
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2562
วันที่เริ่ม : 3 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 6 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :