หลักสูตรระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคลออนไลน์
ชื่อ - สกุล : น.ส.กนกวรรณ จัดสวย
หลักสูตร : หลักสูตรระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคลออนไลน์
ผู้จัด : หน่วยพัฒนาครู บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 628181076
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2563
วันที่เริ่ม : 21 มีนาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 8 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :