การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษให้สนุกด้วยสันทนาการสากล PPRP สู่การเป็นศูนย์ต้นแบบสองภาษา (Online)
ชื่อ - สกุล : น.ส.กนกวรรณ จัดสวย
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษให้สนุกด้วยสันทนาการสากล PPRP สู่การเป็นศูนย์ต้นแบบสองภาษา (Online)
ผู้จัด : หน่วยพัฒนาครู บริษัท แม็กซิม่า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 629041028
ชั่วโมงอบรม : 12
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 26 มิถุนายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 27 มิถุนายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :