หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
หลักสูตร : หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 11121
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 5 มิถุนายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 6 มิถุนายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :