หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม GeoGebra
ชื่อ - สกุล : นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงค์
หลักสูตร : หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม GeoGebra
ผู้จัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 613022007013
ชั่วโมงอบรม : 19
ปีการศึกษา : 2561
วันที่เริ่ม : 15 กันยายน 2561
วันที่สิ้นสุด : 16 กันยายน 2561
เอกสาร/หลักฐาน :