พัฒนาครูด้านความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนครูวิทยาศาสตร์
ชื่อ - สกุล : นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงค์
หลักสูตร : พัฒนาครูด้านความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนครูวิทยาศาสตร์
ผู้จัด : วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 6000103302
ชั่วโมงอบรม : 24
ปีการศึกษา : 2561
วันที่เริ่ม : 9 กันยายน 2560
วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน 2560
เอกสาร/หลักฐาน :