การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ชื่อ - สกุล : นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงค์
หลักสูตร : การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผู้จัด : ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 62037
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2562
วันที่เริ่ม : 1 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 7 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :