ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล (Habitscan Types of Learners)
ชื่อ - สกุล : นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงค์
หลักสูตร : ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล (Habitscan Types of Learners)
ผู้จัด : หน่วยพัฒนาครูบริษัทนวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษาจำกัด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 628181076
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2563
วันที่เริ่ม : 21 มีนาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 8 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :