อบรมหลักสูตร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 3
ชื่อ - สกุล : นายมนตรี ฆ้องเดช
หลักสูตร : อบรมหลักสูตร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 3
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 60005014
ชั่วโมงอบรม : 12
ปีการศึกษา : 2560
วันที่เริ่ม : 23 กันยายน 2560
วันที่สิ้นสุด : 24 กันยายน 2560
เอกสาร/หลักฐาน :