หลักสูตร เทคนิคการสอนสำหรับครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ชื่อ - สกุล : นายมนตรี ฆ้องเดช
หลักสูตร : หลักสูตร เทคนิคการสอนสำหรับครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ผู้จัด : สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 613181079
ชั่วโมงอบรม : 12
ปีการศึกษา : 2561
วันที่เริ่ม : 4 สิงหาคม 2561
วันที่สิ้นสุด : 5 สิงหาคม 2561
เอกสาร/หลักฐาน :