การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding Online for Grade ๗ - ๙Teacher(C๔T-๘)
ชื่อ - สกุล : นางสุธีรา งานชูกิจ
หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding Online for Grade ๗ - ๙Teacher(C๔T-๘)
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 63025
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 31 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 4 มิถุนายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :