การอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 Coding Online for Grade 10 – 12 Teacher (C4T – 9)
ชื่อ - สกุล : นายณรงค์ฤทธิ์ ทิศทาพวน
หลักสูตร : การอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 Coding Online for Grade 10 – 12 Teacher (C4T – 9)
ผู้จัด : สสวท
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 63026
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 8 มีนาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 8 มีนาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :