การอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 Coding Online for Grade 7 - 9 Teacher (C4T – 8)
ชื่อ - สกุล : นายณรงค์ฤทธิ์ ทิศทาพวน
หลักสูตร : การอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 Coding Online for Grade 7 - 9 Teacher (C4T – 8)
ผู้จัด : สสวท
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 63025
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 8 มีนาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 8 มีนาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :