อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online Grade 7-9Teacher (C4T-9)
ชื่อ - สกุล : นายอภิราม งานชูกิจ
หลักสูตร : อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online Grade 7-9Teacher (C4T-9)
ผู้จัด : สพฐ. สสวท
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 63025
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 1 มกราคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 3 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสาร/หลักฐาน :