หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน (AI for School )
ชื่อ - สกุล : นายอภิราม งานชูกิจ
หลักสูตร : หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน (AI for School )
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 39
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 15 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 2 กรกฎาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :