การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ชื่อ - สกุล : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
หลักสูตร : การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 62037
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 30 มกราคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 4 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสาร/หลักฐาน :