หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล
ชื่อ - สกุล : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
หลักสูตร : หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 64099
ชั่วโมงอบรม : 9
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 17 มกราคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 21 มกราคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :