การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - Learning
ชื่อ - สกุล : น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ
หลักสูตร : การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - Learning
ผู้จัด : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 2947
ชั่วโมงอบรม : 22
ปีการศึกษา : 2562
วันที่เริ่ม : 6 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 6 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :