กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านลูกเสือ
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา
หลักสูตร : กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านลูกเสือ
ผู้จัด : กลุ่มลูกเสือโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม.สุรินทร์
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 1127
ชั่วโมงอบรม : 6
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 25 พฤศจิกายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 25 พฤศจิกายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :