อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ส่งได้สบายกระเป๋า
ชื่อ - สกุล : นางวัชราวไลย์ วงศ์ใหญ่
หลักสูตร : อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ส่งได้สบายกระเป๋า
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 6
ชั่วโมงอบรม : 25
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 1 กรกฎาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 31 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :