อบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา
หลักสูตร : อบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ประเทศจีน
ระดับ : นานาชาติ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 0
ชั่วโมงอบรม : 30
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 21 พฤศจิกายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 26 ธันวาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :