อบรมออนไลน์ดารจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (Coding Online For
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
หลักสูตร : อบรมออนไลน์ดารจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (Coding Online For
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 63052
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 7 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่สิ้นสุด : 7 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสาร/หลักฐาน :