การอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติมชีววิทยา แบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
หลักสูตร : การอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติมชีววิทยา แบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 6411420275557750
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2565
วันที่เริ่ม : 1 ธันวาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 31 มกราคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :