การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้จัด : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 88482564
ชั่วโมงอบรม : 15
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 14 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 15 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :