การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบออนไลน์
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบออนไลน์
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 0
ชั่วโมงอบรม : 15
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 14 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 15 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :