โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ
หลักสูตร : โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้จัด : lสำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา (สมศ.)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 0
ชั่วโมงอบรม : 6
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 17 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :