อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ
หลักสูตร : อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 0
ชั่วโมงอบรม : 6
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 13 กันยายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 13 กันยายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :