การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 6 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ
หลักสูตร : การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 6 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 0
ชั่วโมงอบรม : 7
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 27 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 27 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :