การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 7 นวัตกรรมเพื่อการศึกษาไทย
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ
หลักสูตร : การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 7 นวัตกรรมเพื่อการศึกษาไทย
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 0
ชั่วโมงอบรม : 3
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 31 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 31 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :